Strona główna / Informacje / Opłaty sądowe

Opłaty sądowe

Wersja archiwalna zmieniona dnia 10.02.2020.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
z dnia 28.07.2005r. (Dz. U. 2019 poz. 785 t.j.)

 

Opłaty i niektóre koszty sądowe zgodnie z wezwaniem do zapłaty, grzywny, prosimy uiszczać na podane poniżej konto:

Opłaty związane z obsługą Ksiąg Wieczystych, wpisy, grzywny, koszty sądowe:
NBP o/Katowice 64 1010 1212 3062 4522 3100 0000

 

W celu sprawnej obsługi stron uprasza się, aby przed wniesieniem pisma do sądu dołączyć do tego pisma dowód wpłaty dokonanej w kasie lub na rachunek bankowy dochodów budżetowych Sądu Rejonowego w Rybniku lub zakupić znaki opłaty sądowej.
Dowód wpłaty winien określać dokładnie:
a) dla spraw toczących się w Sądzie
    - sygnaturę akt strony postępowania sądowego
    - dla wpłat do Wydziału Ksiąg Wieczystych dodatkowo numer księgi wieczystej
    - dla wpłat do Wydziału Gospodarczego nr KRS
b) dla spraw nowych
    - nazwę Wydziału do którego sprawa jest kierowana, strony postępowania sądowego

Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

Zaliczki na koszty postępowania sądowego (na biegłego, mediatora, kuratora, opłata za wpis do Rejestru Spadkowego itp.)
NBP o/Katowice 04 1010 1212 3062 4513 9800 0000

Wpłaty do depozytu wadia, kaucje, poręczenia, zabezpieczenia
Bank BGK o/Katowice 26 1130 1017 0021 1000 5190 0004

UWAGA! brak możliwości wpłat i wypłat w kasie sadu, wpłaty i wypłaty realizowane będą wyłącznie poprzez rachunek bankowy (dot. depozytów, wadiów, kaucji, poręczeń, zabezpieczeń).

 

Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi pismo podlegające opłacie, lub powodujące wydatki, chyba że ustawa o kosztach sądowych stanowi inaczej. Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Opłata sądowa może być stała, stosunkowa lub podstawowa.

Opłata stosunkowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, przy czym nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 100 000 zł.

Opłata tymczasowa wynosi od 30 zł do 1000 zł i jest ona pobierana w sprawach o prawo majątkowe, w których wartości przedmiotu sprawy nie da się ustalić w chwili wszczęcia postępowania.

Opłata podstawowa wynosi 30 zł i pobiera się ją w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej, stanowi ona minimalną opłatę, którą strona obowiązana jest uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej i jest ona pobierana także od podlegających opłacie pism, wnoszonych przez stronę zwolnioną od kosztów sądowych, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Opłata stała pobierana jest we wskazanych w ustawie sprawach o prawa majątkowe oraz w sprawach o prawa niemajątkowe - w jednakowej wysokości niezależnie od wartości przedmiotu sporu (postępowania) zaskarżenia.

Przykłady opłat stałych
Wniosek o zabezpieczenie roszczenia majątkowego jak i wniosek o zmianę lub uchylenia postanowienia wydanego w tym przedziale 100 zł
Wniosek o zabezpieczenie roszczenia niemajątkowego jak i wniosek o zmianę lub uchylenia postanowienia wydanego w tym przedziale 40 zł
Wniosek o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku 200 zł
Wniosek w sprawie o dział spadku 500 zł
- jeżeli zawiera projekt działu zgodny spadku 300 zł
- jeżeli dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności 1000 zł
- jeżeli zawiera zgodny projekt działu spadku, zniesienia współwłasności 600 zł
Wniosek o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (za oświadczenie 1 osoby) 100 zł
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po jednym spadkobiercy (zmarłym) 100 zł (+5zł opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego)
Wniosek w sprawie o zezwolenie na zawarcie małżeństwa 100 zł
Wniosek w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami 1000 zł
- jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku 300 zł
- Wniosek w sprawie o ustanowienie drogi koniecznej 200 zł
Wniosek w sprawie stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie 200 zł
Wniosek o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie 2000 zł
Wniosek w sprawie o zniesienie współwłasności 1000 zł
- jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności 300 zł
Pozwy
Pozew o opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł
Pozew o naruszenie posiadania 200 zł
Pozew o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu 200 zł
Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej 200 zł
Pozew w postępowaniu uproszczonym
jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi do 2000 zł 30 zł
jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi od 2000 - 5000 zł 100 zł
jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi od 5000 - 7500 zł 250 zł
jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi ponad 7500 zł 300 zł
Skargi
Skarga na czynności komornika 50 zł

 

Pozostałe informacje dotyczące opłat sądowych w szczególności dotyczące ksiąg wieczystych znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Anita Zynek
Dokument z dnia: 18.11.2008
Dokument oglądany razy: 37 027
Opublikował: Paweł Biegisz
Publikacja dnia: 10.02.2020
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry