DODO

Treść obowiązku informacyjnego

DLA STRON I UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH

 Administrator Danych Osobowych

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Rejonowy w Rybniku przy ul. Pl. Kopernika 2, 44-201 Rybnik, tel. 32/43-93-100,  adres e-mail: rybnik@rybnik.sr.gov.pl
  1. Administratorami Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe, oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne), jest Sąd Rejonowy w Rybniku w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, Prezes Sądu Rejonowego w Rybnikuoraz Minister Sprawiedliwości w ramach realizowanych zadań – na podstawie art. 175da ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest drogą tradycyjną pod adresem ul. Pl. Kopernika 2, 44-201 Rybnik, bądź pod adresem e-mail iod@rybnik.sr.gov.pl .

Cel i podstawy przetwarzania

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  1. Przeprowadzenia postępowania sądowego w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej w związku z art. 1 § 2 i 1 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych i w związku z przepisami  ustaw z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego oraz Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;
  2. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) oraz 14 i 17 ustawy o ochronie danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości z dnia 14 grudnia 2018 r.;
  3. Ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f oraz art. 10 RODO.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani prawo do:

  • dostępu treści danych, do ich zmiany i sprostowania na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących prowadzonego postępowania sądowego;
  • w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, że Sąd przetwarza dane dotyczące Pana/Pani niezgodnie z prawem, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Sądu Okręgowego w Rybniku, który sprawuje nadzór nad przetwarzaniem danych w postępowaniach sądowych toczących się przed Sądem Rejonowym w Rybniku.

 

Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia, które określa warunki i zakres przechowywania akt w sądzie przez okres niezbędny ze wzglądu na rodzaj i charakter spraw, terminy przedawnienia, interesy osób biorących udział w postępowaniu i znaczenie materiałów zawartych w aktach jako źródła informacji oraz warunki i tryb przechowywania i przekazywania akt archiwom państwowym, a takie warunki i tryb niszczenia akt po upływie okresu ich przechowywania.

 

Odbiorcy danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępniane wyłącznie podmiotom i organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa m.in.:

− osobom fizycznym oraz podmiotom, których dostęp do danych wynika z przepisów prawa;

− innemu Administratorowi np. Ministerstwu Sprawiedliwości zgodnie z art. art. 175da ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

− osobom fizycznym przetwarzającym dane na polecenie i w imieniu Administratora;

− podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Administratora w celu świadczenia usług;

Jedynie pod warunkiem, że zostaną im one ujawnione, które należy rozumieć jako faktyczne ich przekazanie lub umożliwienie dostępu do nich, niezależnie od tego w jaki sposób to następuje.

Państwa trzecie

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej z wyjątkiem sytuacji wskazanych prawem.

Profilowanie, Zautomatyzowanie podejmowanie decyzji

Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informacja o podaniu danych osobowych

Obowiązek podania danych w postępowaniach sądowych wynika z przepisów prawa.

 

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Paweł Biegisz
Dokument z dnia: 06.02.2020
Dokument oglądany razy: 9 241
Opublikował: Paweł Biegisz
Publikacja dnia: 23.10.2020
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry