Podstawa prawna

Status prawny lub forma prawna jednostki

Skarb Państwa - jednostka budżetowa Sąd Rejonowy w Rybniku.

Sądy działają na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2016, poz. 2062 z późn.zm.).

 

Organizacja jednostki

Sąd Rejonowy organizacyjnie działa w oparciu o ustawę z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2016,poz.2062 z późn.zm.) i rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r.. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2015 poz.2316 z późn.zm.). Obszar właściwości Sądu obejmuje miasto Rybnik oraz gminy: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Świerklany

W Sądzie Rejonowym w Rybniku utworzone zostały następujące Wydziały (działające w oparciu o art. 12 ustawy z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2016 ,poz.2062 z późn.zm.)

  • I Wydział Cywilny
  • III Wydział Karny
  • IV Wydział Rodzinny i Nieletnich
  • V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
  • VI Wydział Gospodarczy
  • VII Wydział Ksiąg Wieczystych

 

Przedmiot działalności i kompetencje:

Określają przepisy prawa procesowego ujęte w kodeksie postępowania cywilnego oraz kodeksie postępowania karnego i innych szczegółowych ustawach określających właściwość miejscową i rzeczową sądów powszechnych poszczególnych instancji.

Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2016 poz.922 t.j.) informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest:

Prezes Sądu Rejonowego w Rybniku

 Plac Kopernika 2, 44-200 Rybnik

Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Rybniku odbywa się w następujących celach:

- sprawowania wymiaru sprawiedliwości;

- zatrudnienia w Sądzie, świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych, a także osób uczących się np. praktyk, staży czy wolontariatu;

- wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,

- dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania, kary pozbawienia wolności czy kary ograniczenia wolności,

- prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa, tj. kuratorzy społeczni, ławnicy, skargi i wnioski,

- drobnych spraw życia codziennego.

 

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania sądowego i organizacji sekretariatów, prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, finansów publicznych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2016 poz. 922 t.j.) każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

- wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 4 i 5, pisemnego, umotowowanego żądania zaprzestania pzetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadakch, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkr. 4 i 5, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych. 

 

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Anita Zynek
Dokument z dnia: 13.02.2017
Dokument oglądany razy: 19 468
Opublikował: Paweł Biegisz
Publikacja dnia: 27.05.2021
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry