Strona główna / Informacje / Opłaty sądowe

Opłaty sądowe

Uprzejmie Informujemy interesantów Sądu Rejonowego w Rybniku o możliwości uiszczania opłat sądowych w formie bezgotówkowej z wykorzystaniem wpłatomatu znajdującego się na parterze budynku Sądu Rejonowego w Rybniku, w placówkach Poczty Polskiej S.A oraz w bankach.

Nowa forma opłaty sądowej: e-płatności

Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016r w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2016.408, zm. Dz.U.2016.948). Zgodnie z nowymi przepisami, znaki opłaty sądowej w nowej formie zawierają poza innymi oznaczeniami, kod kreskowy i kod numeryczny składający się z 14 cyfr arabskich, zapisany w systemie informatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości.

Sprzedaż znaków odbywa się dwojako:

 • za pośrednictwem sieci Internet, przy wykorzystaniu mechanizmu gwarantującego nieodwołalne zainicjowanie procedury wpłaty (tzw. szybki przelew, pay-by link lub kartą płatniczą), co będzie wiązać się z uiszczeniem prowizji na rzecz operatora płatności (0,0001% wartości transakcji, nie mniej niż 39 groszy), ale będzie również umożliwiać wielokrotny wydruk znaku (np. w przypadku jego zagubienia,
 • w sądzie – we wpłatomacie.

W celu dokonania zakupu znaków opłaty sądowej przez Internet, Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia platformę e-płatności (Portal Opłat Sądowych) pod adresem: https://oplaty.ms.gov.pl/

Opłaty i niektóre koszty sądowe zgodnie z wezwaniem do zapłaty, grzywny, prosimy uiszczać na podane poniżej konto:

Opłaty związane z obsługą Ksiąg Wieczystych, wpisy, grzywny, koszty sądowe:
NBP o/Katowice 64 1010 1212 3062 4522 3100 0000

W celu sprawnej obsługi stron uprasza się, aby przed wniesieniem pisma do sądu dołączyć do tego pisma dowód wpłaty dokonanej w kasie lub na rachunek bankowy dochodów budżetowych Sądu Rejonowego w Rybniku lub zakupić znaki opłaty sądowej.
Dowód wpłaty winien określać dokładnie:
a) dla spraw toczących się w Sądzie
    - sygnaturę akt strony postępowania sądowego
    - dla wpłat do Wydziału Ksiąg Wieczystych dodatkowo numer księgi wieczystej
    - dla wpłat do Wydziału Gospodarczego nr KRS
b) dla spraw nowych
    - nazwę Wydziału do którego sprawa jest kierowana, strony postępowania sądowego

Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

Zaliczki na koszty postępowania sądowego (na biegłego, mediatora, kuratora, opłata za wpis do Rejestru Spadkowego itp.)
NBP o/Katowice 04 1010 1212 3062 4513 9800 0000

Wpłaty do depozytu wadia, kaucje, poręczenia, zabezpieczenia
Bank BGK o/Katowice 26 1130 1017 0021 1000 5190 0004

UWAGA! brak możliwości wpłat i wypłat w kasie sądu, wpłaty i wypłaty realizowane będą wyłącznie poprzez rachunek bankowy (dot. depozytów, wadiów, kaucji, poręczeń, zabezpieczeń).

Opłaty w sprawach cywilnych

Opłaty w sprawach karnych

Opłaty w sprawach wykonawczych

Opłaty w sprawach rodzinnych i nieletnich

Opłaty w sprawach z zakresu prawa pracy 

Opłaty z zakresu ubezpieczeń społecznych

Opłaty w sprawach gopodarczych

Opłaty w sprawach ksiąg wieczystych

Sprawy cywilne:

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki.

Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Opłaty dzieli się na:

 • stałe
 • stosunkowe
 • podstawowe
 • tymczasowe

Opłata stała

Pobierana jest w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej (niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia) – nie może być ona niższa niż 30 zł i wyższa niż 10.000 zł.

W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

 1. do 500 zł – w kwocie 30 zł
 2. ponad 500 zł do 1.500 zł – w kwocie 100 zł
 3. ponad 1.500 zł do 4.000 zł – w kwocie 200 zł
 4. ponad 4.000 zł do 7.500 zł – w kwocie 400 zł
 5. ponad 7.500 zł do 10.000 zł – w kwocie 500 zł
 6. ponad 10.000 zł do 15.000 zł – w kwocie 750 zł
 7. ponad 15.000 zł do 20.000 zł – w kwocie 1.000 zł

W sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowej od strony będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20.000 zł pobiera się opłatę stałą w kwocie 1.000 zł

W sprawach o:

 • usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności
 • zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji

przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 40.000 zł pobiera się opłatę stałą w kwocie 2.000 zł

W postępowaniu z zakresu prawa rzeczowego:

 • o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie – 2.000 zł
 • o zniesienie współwłasności – 1.000 zł
 • o zniesienie współwłasności ze zgodnym projektem – 300 zł
 • o ustanowienie drogi koniecznej – 200 zł
 • o rozgraniczenie nieruchomości – 200 zł
 • o stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie – 200 zł
 • o ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej – 100 zł
 • o ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej – 100 zł
 • o ustanowienie zarządcy przedmiotu użytkowania – 100 zł
 • o rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dot. rzeczy wspólnej – 100 zł

W postępowaniu z zakresu prawa spadkowego:

 • o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności – 1.000 zł
 • o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności zawierający zgodny projekt – 600 zł
 • o dział spadku - 500 zł
 • o dział spadku zawierający zgodny projekt – 300 zł
 • o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu – 100 z
 • o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu – 100 zł
 • o stwierdzenie nabycia spadku - 100 zł (dodatkowa obowiązkowa opłata za umieszczenie informacji  w Rejestrze Spadkowym - 5 zł)
 • o zabezpieczenie spadku - 100 zł
 • o sporządzenie spisu z inwentarza - 100 zł
 • o odebranie oświadczenia o przyjęciu, bądź odrzuceniu spadku – 100 zł

Wysokość opłat w procesie w sprawach:

 • o naruszenie posiadania - 200 zł
 • o opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu – 200 zł
 • o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu – 200 zł

W postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym:

 • wniosek o wszczęcie egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego – 1.000 zł
 • wniosek o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego – 1.000 zł
 • zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji – 50 zł
 • zażalenie oraz skarga na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie klauzuli wykonalności – 50 zł
 • zażalenie oraz skarga na orzeczenie referendarza sądowego niewymienione wyżej – 150 zł
 • wniosek o podział złożonej do depozytu sądowego sumy odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość i wypłatę odszkodowania – 150 zł
 • wniosek o umorzenie książeczki oszczędnościowej w związku z zajęciem wkładu, na który ją wystawiono – 50 zł
 • wniosek o ustanowienie zarządcy nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których prowadzi się egzekucję według przepisów o egzekucji z nieruchomości – 50 zł
 • wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa, nakaz zapłaty albo ugoda zawarta przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji – 50 zł
 • wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika – 50 zł
 • wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu- 50 zł
 • wniosek o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku – 200 zł
 • wniosek o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego – 50 zł
 • wniosek o ukaranie grzywną dłużnika niewykonującego obowiązku zaniechania czynności lub nieprzeszkadzania czynnościom wierzyciela – 200 zł
 • wniosek o wezwanie dłużnika do wykonania egzekwowanej czynności w wyznaczonym terminie oraz umocowanie wierzyciela do wykonania tej czynności na koszt dłużnika, w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu – 200 zł
 • wniosek o przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności, której inna osoba nie może za dłużnika wykonać - 200 zł
 • wniosek o wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego – 50 zł
 • wniosek o uchylenie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego – 50 zł
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o utracie lub ograniczeniu wykonalności tytułu egzekucyjnego opatrzonego zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego – 50 zł
 • skarga na czynność komornika- 50 zł
 • wniosek o udzielenie, zmianę lub uchylenie zabezpieczenia roszczenia – 100 zł

Ważne

Od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dni ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia pobiera się opłatę stałą w kwocie 100 zł.

W przypadku wniesienia środka zaskarżenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od środka zaskarżenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.

Opłata stosunkowa

Pobierana jest w sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia ponad 20.000 zł. Wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie więcej niż 200.000 zł. Wartość przedmiotu sporu podaje się w złotych, zaokrąglając w górę do pełnego złotego. Końcówkę opłaty zaokrągla się w górę do pełnego złotego.

Całą opłatę

pobiera się od pozwu i pozwu wzajemnego oraz wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Przepisy ustawy przewidujące pobranie opłaty  od pozwu lub wniosku wszczynającego postępowanie w sprawie stosuje się również do opłaty od apelacji, skargi kasacyjnej, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, interwencji głównej, skargi o wznowienie postępowania, skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

1/2 opłaty

pobiera się od sprzeciwu od wyroku zaocznego i od wniosku o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty

1/4 opłaty 

pobiera się od pozwu spełniającego przesłanki do rozpoznania w postępowaniu nakazowym

1/5 opłaty 

pobiera się od:

 • interwencji ubocznej
 • zażalenia, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej
 • wniosku o zawezwanie do próby ugodowej

3/4 opłaty pobiera się od:

 • pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym

Opłata tymczasowa

pobierana jest od pisma wniesionego w sprawie o prawa majątkowe, w której wartości przedmiotu sprawy nie da się ustalić w chwili jej wszczęcia - opłatę tymczasową określa się w granicach od 30 zł do 2.000 zł, a w sprawach dochodzonych w postępowaniu grupowym od 300 zł do 20.000 zł

Opłata podstawowa

pobierana jest w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Wynosi ona 30 zł i stanowi minimalną opłatę, którą strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej

Nie pobiera się opłat od wniosku:

 • o otwarcie i ogłoszenie testamentu
 • o przesłuchanie świadka testamentu ustnego
 • o zwolnienie z obowiązków wykonawcy testamentu

W sprawach, w których powód przed wytoczeniem powództwa wziął udział w mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację lub podjął próbę rozwiązania sporu przez złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu przez właściwy sąd polubowny ustanowiony ustawą w celu rozpatrywania sporów konsumenckich albo wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego, opłata stała lub stosunkowa od pozwu ulega obniżeniu o dwie trzecie, nie więcej jednak niż o 400 zł.

Opłata kancelaryjna

Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt pobiera się w kwocie 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu:

 • poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu
 • odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem prawomocności
 • odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem wykonalności
 • zaświadczenia

Gdy dokument jest sporządzony w języku obcym, albo zawiera tabele pobiera się opłatę w wysokości podwójnej.

Opłatę od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy, pobiera się w kwocie 20 zł za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii. 

Nie pobiera się opłaty od pierwszego wniosku o wydanie na podstawie akt odpisu orzeczenia kończącego postępowanie z klauzulą wykonalności, złożonego przez stronę, która wszczęła postępowanie.

Wydatki

obejmują między innymi:

 • wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych, tłumaczy oraz kuratorów ustanowionych dla strony w danej sprawie
 • wynagrodzenie należne innym osobom lub instytucjom oraz zwrot poniesionych przez nie kosztów
 • koszty przeprowadzenia innych dowodów
 • koszty ogłoszeń

Sposób dokonywania wpłat

 Opłatę sądową uiszcza się w formie:

 • bezgotówkowej, na rachunek bieżący sądu
 • bezgotówkowej we wpłatomacie sądu
 • bezgotówkowej -znaków opłaty sądowej we wpłatomacie
 • gotówkowej – w placówkach Poczty Polskiej SA

Numer rachunków bankowych dla dokonywania wpłat:

Opłaty związane z obsługą wpisów, grzywien i kosztów sądowych:
NBP o/Katowice 64 1010 1212 3062 4522 3100 0000

W celu sprawnej obsługi stron uprasza się, aby przed wniesieniem pisma do sądu dołączyć do tego pisma dowód wpłaty dokonanej w kasie lub na rachunek bankowy dochodów budżetowych Sądu Rejonowego w Rybniku lub zakupić znaki opłaty sądowej.
Dowód wpłaty winien określać dokładnie:

 • sygnaturę akt sprawy postępowania sądowego
 • dla spraw nowych nazwę Wydziału do którego sprawa jest kierowana, strony postępowania sądowego

Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

Zaliczki na koszty postępowania sądowego (na biegłego, mediatora, kuratora, opłata za wpis do Rejestru Spadkowego i itp.)
NBP o/Katowice: 04 1010 1212 3062 4513 9800 0000

Wpłaty do depozytu, wadia, kaucje, poręczenia, zabezpieczenia
Bank BGK w Warszawie o/Katowice 26 1130 1017 0021 1000 5190 0004

Zwolnienie od kosztów sądowych

Strony, które są zobowiązane do uiszczenia kosztów sądowych, mają prawo domagać się całkowitego lub częściowego zwolnienia od kosztów sądowych.

Wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych należy zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy.

W wypadku, gdy osoba fizyczna, która nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie tego sądu, może złożyć wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce swego zamieszkania (wniosek ten zostanie niezwłocznie przesłany sądowi właściwemu).

W wypadku, gdy zwolnienia od kosztów sądowych domaga się osoba fizyczna, ma ona obowiązek złożyć oświadczenie, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny lub ich poniesienie narazi ją na taki uszczerbek. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie na formularzu (dostępnym w sekretariacie wydziału lub stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl), obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów.

W wypadku, gdy zwolnienia od kosztów sądowych domaga się osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, ma ona obowiązek wykazać, że nie posiada dostatecznych środków na pokrycie kosztów sądowych.

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych może być złożony już w piśmie, które podlega opłacie sądowej. Najpóźniej jednak wniosek ten musi zostać złożony przed upływem tygodniowym terminu, który każdorazowo określany jest przez sąd w wezwaniu do uiszczenia opłaty.

Strona, którą sąd częściowo zwolnił od kosztów sądowych obowiązana jest uiścić opłaty oraz ponieść wydatki w takiej wysokości, jaka nie jest objęta zwolnieniem przyznanym przez sąd.

Akty prawne:

 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym przez notariusza albo sąd

Sprawy karne: 

Koszty postępowania sądowego:

Opłaty:

Wysokość zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego - 300 zł.

Opłata za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy:

 • za wydanie zaświadczenia i inne dokumenty, wydawane na wniosek na podstawie akt, pobiera się od wnioskodawcy opłatę kancelaryjną w wysokości 6 zł za każdą stronę - opłatę wymienioną w ust. 1 uiszcza się wraz ze złożeniem wniosku lub prośby. Do wniosku lub prośby dołącza się dowód wpłacenia opłaty do kasy sądowej
 • za wydanie kopii dokumentów z akt sprawy pobiera się opłatę w wysokości 1 zł za każdą stronę kopii. W przypadku wydania kopii na informatycznym nośniku danych opłatę tę powiększa się o 6 zł za każdy wydany nośnik
 • za wydanie kopii dokumentów elektronicznych na informatycznym nośniku danych pobiera się opłatę w wysokości 6 zł za każdy wydany nośnik
 • za wydanie uwierzytelnionego odpisu z akt sprawy pobiera się opłatę w wysokości 6 zł za każdą stronę uwierzytelnionego odpisu.

Sposób dokonywania wpłat:

Opłatę sądową uiszcza się w formie:

 • bezgotówkowej, na rachunek bieżący sądu
 • bezgotówkowej we wpłatomacie sądu
 • bezgotówkowej -znaków opłaty sądowej we wpłatomacie
 • gotówkowej – w placówkach Poczty Polskiej SA

Wpłata znakami opłaty sądowej:

Uiszczając opłatę znakami opłaty sądowej nakleja się znak na piśmie podlegającym opłacie. Znaki należy nakleić na egzemplarzu przeznaczonym dla sądu.

Uiszczający opłatę na wezwanie sądu lub dodatkowo, może nakleić znaki opłaty sądowej na tym wezwaniu, albo na kartce czystego papieru, podając numer sprawy oraz imię i nazwisko.

Znaki opłaty sądowej nakleja się na pierwszej lub ostatniej stronie pisma w miejscu niezawierającym tekstu jeden obok drugiego lub jeden pod drugim, w miarę możności bez odstępu.

Znaki opłaty sądowej można nabyć we wpłatomacie Sądu Rejonowego w Rybniku.

Numer rachunków bankowych dla dokonywania wpłat:

W celu sprawnej obsługi stron uprasza się, aby przed wniesieniem pisma do sądu dołączyć do tego pisma dowód wpłaty dokonanej w kasie lub na rachunek bankowy dochodów budżetowych Sądu Rejonowego w Rybniku lub zakupić znaki opłaty sądowej.

Opłaty związane z obsługą wpisów, grzywien i kosztów sądowych:
NBP o/Katowice 64 1010 1212 3062 4522 3100 0000

Dowód wpłaty winien określać dokładnie:

a) dla spraw toczących się w Sądzie:

 • sygnaturę akt sprawy postępowania sądowego
 • dla spraw nowych nazwę Wydziału do którego sprawa jest kierowana, strony postępowania sądowego

Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

Zaliczki na koszty postępowania sądowego ( na biegłego, mediatora, kuratora, opłata za wpis do Rejestru Spadkowego i itp.)
NBP o/Katowice: 04 1010 1212 3062 4513 9800 0000

Wpłaty do depozytu, wadia, kaucje, poręczenia, zabezpieczenia
Bank BGK w Warszawie o/Katowice 26 1130 1017 0021 1000 5190 0004

Akty prawne:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego.

Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy

Sprawy wykonawcze:

Opłaty w sprawach rozpoznawanych w wydziale wykonywania orzeczeń

Opłaty od następujących wniosków i próśb:

 1. od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności - 80 zł,
 2. od ponownego wniosku o odroczenie ściągnięcia grzywny lub o rozłożenie grzywny na raty - 2 % od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł,
 3. od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego - 45 zł,
 4. od wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności – 45 zł,
 5. od wniosku o zatarcie skazania - 45 zł,
 6. od ponownej prośby o ułaskawienie - 45 zł,
 7. od wniosku o wznowienie postępowania - 150 zł.
 8. od wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności - 100 zł

Opłata kancelaryjna za zaświadczenie i inne dokumenty wydawane na wniosek na podstawie akt:

poświadczoną za zgodność z oryginałem: 6zł za każdą stronę

bez poświadczenia za zgodność z oryginałem: 1 zł za każdą stronę

Sposób dokonywania wpłat:

Opłatę sądową uiszcza się w formie:

 • bezgotówkowej, na rachunek bieżący sądu
 • bezgotówkowej we wpłatomacie sądu
 • bezgotówkowej -znaków opłaty sądowej we wpłatomacie
 • gotówkowej – w placówkach Poczty Polskiej SA

Numer rachunków bankowych dla dokonywania wpłat:

W celu sprawnej obsługi stron uprasza się, aby przed wniesieniem pisma do sądu dołączyć do tego pisma dowód wpłaty dokonanej w kasie lub na rachunek bankowy dochodów budżetowych Sądu Rejonowego w Rybniku lub zakupić znaki opłaty sądowej.

Opłaty związane z obsługą wpisów, grzywien, kosztów sądowych:
NBP o/Katowice 64 1010 1212 3062 4522 3100 0000

Dowód wpłaty winien określać dokładnie sygnaturę akt sprawy postępowania sądowego
   
Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

Zaliczki na koszty postępowania sądowego (na biegłego, mediatora, kuratora, opłata za wpis do Rejestru Spadkowego i itp.)
NBP o/Katowice: 04 1010 1212 3062 4513 9800 0000

Wpłaty do depozytu, wadia, kaucje, poręczenia, zabezpieczenia
Bank BGK w Warszawie o/Katowice 26 1130 1017 0021 1000 5190 0004

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty  za wydanie kopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy

Sprawy rodzinne:

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki.

Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej.

W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

 1. do 500 zł – w kwocie 30 zł
 2. ponad 500 zł do 1.500 zł – w kwocie 100 zł
 3. ponad 1.500 zł do 4.000 zł – w kwocie 200 zł
 4. ponad 4.000 zł do 7.500 zł – w kwocie 400 zł
 5. ponad 7.500 zł do 10.000 zł – w kwocie 500 zł
 6. ponad 10.000 zł do 15.000 zł – w kwocie 750 zł
 7. ponad 15.000 zł do 20.000 zł – w kwocie 1.000 zł

opłata stała 200 złotych:

 • pozew o rozwiązanie przysposobienia
 • zaprzeczenie ojcostwa
 • unieważnienie uznania dziecka
 • ustanowienia rozdzielności majątkowej

od wniosku:

w postępowaniu nieprocesowym opłata stała 100 złotych (RNs, Nsm) 

opłata stała w kwocie 50 złotych (RCo)

 • o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa, nakaz zapłaty albo ugoda zawarta przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji
 • ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego

Od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dni ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia pobiera się opłatę stałą w kwocie 100 zł.

W przypadku wniesienia środka zaskarżenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od środka zaskarżenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.

Opłata kancelaryjna

Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt pobiera się w kwocie 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu:

 • poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu
 • odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem prawomocności
 • odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem wykonalności
 • zaświadczenia

Gdy dokument jest sporządzony w języku obcym, albo zawiera tabele pobiera się opłatę w wysokości podwójnej.

Opłatę od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy, pobiera się w kwocie 20 zł za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii. 

Nie pobiera się opłaty od pierwszego wniosku o wydanie na podstawie akt odpisu orzeczenia kończącego postępowanie z klauzulą wykonalności, złożonego przez stronę, która wszczęła postępowanie.

Sposób dokonywania wpłat:

Opłatę sądową uiszcza się w formie:

 • bezgotówkowej, na rachunek bieżący sądu
 • bezgotówkowej we wpłatomacie sądu
 • bezgotówkowej -znaków opłaty sądowej we wpłatomacie
 • gotówkowej – w placówkach Poczty Polskiej SA

Wpłata znakami opłaty sądowej:

Uiszczając opłatę znakami opłaty sądowej nakleja się znak na piśmie podlegającym opłacie. Znaki należy nakleić na egzemplarzu przeznaczonym dla sądu.

Uiszczający opłatę na wezwanie sądu lub dodatkowo, może nakleić znaki opłaty sądowej na tym wezwaniu, albo na kartce czystego papieru, podając numer sprawy oraz imię i nazwisko.

Znaki opłaty sądowej nakleja się na pierwszej lub ostatniej stronie pisma w miejscu niezawierającym tekstu jeden obok drugiego lub jeden pod drugim, w miarę możności bez odstępu.

Znaki opłaty sądowej można nabyć we wpłatomacie Sądu Rejonowego w Rybniku.

Numer rachunków bankowych dla dokonywania wpłat:

Opłaty związane z obsługą wpisów, grzywien, kosztów sądowych:
NBP o/Katowice 64 1010 1212 3062 4522 3100 0000

W celu sprawnej obsługi stron uprasza się, aby przed wniesieniem pisma do sądu dołączyć do tego pisma dowód wpłaty dokonanej w kasie lub na rachunek bankowy dochodów budżetowych Sądu Rejonowego w Rybniku lub zakupić znaki opłaty sądowej.
Dowód wpłaty winien określać dokładnie:
a) dla spraw toczących się w Sądzie sygnaturę akt sprawy postępowania sądowego

 1. b) dla spraw nowych nazwę Wydziału do którego sprawa jest kierowana, strony postępowania sądowego

  Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

Zaliczki na koszty postępowania sądowego ( na biegłego, mediatora, kuratora, opłata za wpis do Rejestru Spadkowego i itp.)
NBP o/Katowice: 04 1010 1212 3062 4513 9800 0000

Wpłaty do depozytu, wadia, kaucje, poręczenia, zabezpieczenia
Bank BGK w Warszawie o/Katowice 26 1130 1017 0021 1000 5190 0004

Zwolnienie od kosztów sądowych

Strony, które są zobowiązane do uiszczenia kosztów sądowych, mają prawo domagać się całkowitego lub częściowego zwolnienia od kosztów sądowych.

Wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych należy zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy.

W wypadku, gdy osoba fizyczna, która nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie tego sądu, może złożyć wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce swego zamieszkania (wniosek ten zostanie niezwłocznie przesłany sądowi właściwemu).

W wypadku, gdy zwolnienia od kosztów sądowych domaga się osoba fizyczna, ma ona obowiązek złożyć oświadczenie, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny lub ich poniesienie narazi ją na taki uszczerbek. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie na formularzu (dostępnym w sekretariacie wydziału lub stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl), obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów.

W wypadku, gdy zwolnienia od kosztów sądowych domaga się osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, ma ona obowiązek wykazać, że nie posiada dostatecznych środków na pokrycie kosztów sądowych.

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych może być złożony już w piśmie, które podlega opłacie sądowej. Najpóźniej jednak wniosek ten musi zostać złożony przed upływem tygodniowym terminu, który każdorazowo określany jest przez sąd w wezwaniu do uiszczenia opłaty.

Strona, którą sąd częściowo zwolnił od kosztów sądowych obowiązana jest uiścić opłaty oraz ponieść wydatki w takiej wysokości, jaka nie jest objęta zwolnieniem przyznanym przez sąd.

Akty prawne:

 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym przez notariusza albo sąd.

 

Koszty sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2021. poz.2257) 

W sprawach z zakresu prawa pracy od pracodawcy pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Pracownik dochodzący roszczeń z zakresu prawa pracy nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych, jednakże w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 000 złotych, od pracownika i pracodawcy pobiera się opłatę stosunkową od wszystkich podlegających opłacie pism wynoszącą 5% tej wartości.

Pracodawca uiszcza opłatę podstawową od pism podlegających opłacie także w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy wytoczonej z powództwa inspektora pracy.

 

Koszty sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2021. poz. 2257).

Strona wnosząca odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych.

W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań rozpoznawanych przez sąd pracy i ubezpieczeń społecznych pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Przepisu  tego nie stosuje się do strony wnoszącej odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Sposób dokonywania wpłat

Opłatę sądową uiszcza się w formie:

 • bezgotówkowej, na rachunek bieżący sądu

 • bezgotówkowej we wpłatomacie sądu

 • bezgotówkowej -znaków opłaty sądowej we wpłatomacie

 • gotówkowej – w placówkach Poczty Polskiej SA

Konto właściwe do uiszczenia opłaty sądowej, kosztów sądowych i grzywien:

NBP o/Katowice 64 1010 1212 3062 4522 3100 0000

Zaliczki na koszty postępowania sądowego (na biegłego, mediatora, kuratora, opłata za wpis do Rejestru Spadkowego i itp.)
NBP o/Katowice: 04 1010 1212 3062 4513 9800 0000


W celu sprawnej obsługi stron uprasza się, aby przed wniesieniem pisma do sądu dołączyć do tego pisma dowód wpłaty dokonanej w kasie lub na rachunek bankowy dochodów budżetowych Sądu Rejonowego w Rybniku lub zakupić znaki opłaty sądowej.
Dowód wpłaty winien określać dokładnie:

a) dla spraw toczących się w Sądzie

   - sygnaturę akt sprawy postępowania sądowego
   - dla wpłat do Wydziału Ksiąg Wieczystych dodatkowo numer księgi wieczystej
    - dla wpłat do Wydziału Gospodarczego nr KRS

b) dla spraw nowych

    - nazwę Wydziału do którego sprawa jest kierowana, strony postępowania sądowego

Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

 

Sprawy gospodarcze:

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki.

Do uiszczania kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Opłata stała

pobierana jest w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Oplata stała nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż              10.000 zł.

Opłata stosunkowa

pobierana jest w sprawach o prawa majątkowe; wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł.

W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

 1. do 500 zł- w kwocie 30 zł,
 2. ponad 500 zł do 1500 zł - w kwocie 100 zł,
 3. ponad 1500 zł do 4000 zł - w kwocie 200 zł,
 4. ponad 4000 zł do 7500 zł- w kwocie 400 zł,
 5. ponad 7500 zł do 10.000 zł- w kwocie 500 zł,
 6. ponad 10.000 zł do 15.000 zł- w kwocie 750 zł,
 7. ponad 15.000 zł do 20.000 zł- w kwocie 1000 zł.

W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20.000 zł pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej niż 200.000 zł.

Opłata podstawowa

pobierana jest w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata podstawowa wynosi 30 zł i stanowi minimalną opłatę, którą strona zobowiązana jest uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Całą opłatę pobiera się od: pozwu, pozwu wzajemnego, apelacji, skargi kasacyjnej, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, interwencji głównej, skargi o wznowienie postępowania, skargi o uchylenie wyroku sadu polubownego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

1/2 opłaty

pobiera się od: sprzeciwu od wyroku zaocznego i od wniosku o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty.

1/4 opłaty

pobiera się od pozwu spełniającego przesłanki do rozpoznania w postępowaniu nakazowym.

1/5 opłaty

pobiera się od: interwencji ubocznej, zażalenia, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, wniosku o zawezwanie do próby ugodowej.

3/4 opłaty

pobiera się od pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu wydanego w postępowaniu nakazowym.

Opłatę stałą

100 zł - pobiera się od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia.

Opłata kancelaryjna za wydanie:

 • poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu,
 • odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności, odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności wynosi 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu.

Za wydanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia pobiera się opłatę 20 zł za każdy wydany informatyczny nośnik danych.

Nie pobiera się opłaty:

od pierwszego wniosku o wydanie na podstawie akt odpisu orzeczenia kończącego postępowanie z klauzulą wykonalności, złożonego przez stronę, która wszczęła postępowanie.

Opłatę od wniosku o wydanie kopii dokumentu znajdującego się w aktach sprawy pobiera się w kwocie 20 zł za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii.

Działający w Wydziale Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego wydaje odpisy, wyciągi, zaświadczenia oraz pisemne informacje z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość opłat:

 • 60 zł- odpis pełny z KRS
 • 30 zł- odpis aktualny z KRS
 • 15 zł — zaświadczenie
 • 10 zł-  wyciąg z KRS (dział pierwszy), każdy następny dział 5zł
 • 5 zł- pisemna informacja z KRS.

Sposób dokonywania wpłat

 Opłatę sądową uiszcza się w formie:

 • bezgotówkowej, na rachunek bieżący sądu
 • bezgotówkowej we wpłatomacie sądu
 • bezgotówkowej -znaków opłaty sądowej we wpłatomacie
 • gotówkowej – w placówkach Poczty Polskiej SA

Numer rachunków bankowych dla dokonywania wpłat:

Opłaty związane z obsługą wpisów, grzywien i kosztów sądowych:
NBP o/Katowice 64 1010 1212 3062 4522 3100 0000

W celu sprawnej obsługi stron uprasza się, aby przed wniesieniem pisma do sądu dołączyć do tego pisma dowód wpłaty dokonanej w kasie lub na rachunek bankowy dochodów budżetowych Sądu Rejonowego w Rybniku lub zakupić znaki opłaty sądowej.
Dowód wpłaty winien określać dokładnie:

 • sygnaturę akt sprawy postępowania sądowego
 • dla spraw nowych nazwę Wydziału do którego sprawa jest kierowana, strony postępowania sądowego

Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

Zaliczki na koszty postępowania sądowego (na biegłego, mediatora, kuratora, opłata za wpis do Rejestru Spadkowego i itp.)
NBP o/Katowice: 04 1010 1212 3062 4513 9800 0000

Wpłaty do depozytu, wadia, kaucje, poręczenia, zabezpieczenia
Bank BGK w Warszawie o/Katowice 26 1130 1017 0021 1000 5190 0004

Sprawy ksiąg wieczystych:

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki.

Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Opłatom podlegają:

 • wnioski wieczystoksięgowe
 1. opłatę stałą w kwocie 200 zł pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej
  1. jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 zł
  2. od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 zł niezależnie od liczby udziałów w tych prawach
  3. opłatę stałą w kwocie 150 zł pobiera się od wniosku o wpis:
 • własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami
 • własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha
 • praw osobistych i roszczeń
 • zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych
  1. opłatę stałą w kwocie 100 zł pobiera się od wniosku o:
 • założenie księgi wieczystej
 • połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości
 • odłączenie nieruchomości lub jej części
 • sprostowanie działu I-O
 • wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43 uksc
  1. jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej, pobiera się tylko jedną opłatę stałą 100 zł
  2. opłatę stałą określoną w art. 44 ust.1 pkt 1-3 uksc pobiera się niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  3. opłatę stałą określoną w art. 42 i 43 uksc pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej
  4. od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedną księgę wieczystą
  5. od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty pobranej od wniosku o wpis
  6. od wniosku o złożenie do zbioru dokumentów pobiera się opłatę stałą, przewidzianą dla wniosku o wpis do księgi wieczystej.

Wydatki związane z drukiem księgi wieczystej i teczki akt tej księgi nie obciążają stron

 • skargi na orzeczenie referendarza – pobiera się w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 zł
 • wnioski o wydanie na podstawie akt odpisów, zaświadczeń i odpisów z księgi wieczystej:
 • odpis zwykły księgi wieczystej - 30 zł
 • odpis zupełny księgi wieczystej - 60 zł
 • zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej - 10 zł

Wniosek, który nie został należycie opłacony – podlegający opłacie stałej – zwraca się bez wezwania o uiszczenie opłaty.

Sposób dokonywania wpłat:

Opłaty związane z obsługą Ksiąg Wieczystych, winny być regulowane na konto:
NBP o/Katowice 64 1010 1212 3062 4522 3100 0000

W celu sprawnej obsługi stron uprasza się, aby przed wniesieniem pisma do sądu dołączyć do tego pisma dowód wpłaty dokonanej w kasie lub na rachunek bankowy dochodów budżetowych Sądu Rejonowego w Rybniku lub zakupić znaki opłaty sądowej.
Dowód wpłaty winien określać dokładnie numer księgi wieczystej.

Za wnioski składane do centrali Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa) oraz wnioski składane korespondencyjnie do Ekspozytury Centralnej Informacji opłaty należy uiszczać na konto:

Ministerstwo Sprawiedliwości,
Aleje Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
NBP O/O Warszawa 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

Zwolnienie od kosztów sądowych

Osoby, które są zobowiązane do uiszczenia kosztów sądowych, mają prawo domagać się całkowitego lub częściowego zwolnienia od kosztów sądowych.

W wypadku, gdy zwolnienia od kosztów sądowych domaga się osoba fizyczna, ma ona złożyć oświadczenie, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie na formularzu (dostępnym w sekretariacie wydziału), obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów.

W wypadku, gdy zwolnienia od kosztów sądowych domaga się osoba prawna, ma ona obowiązek wykazać, że nie posiada dostatecznych środków na pokrycie kosztów sądowych.

Zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym może nastąpić wyłącznie przed złożeniem wniosku o wpis do księgi wieczystej.

Wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych należy zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy, wraz z oświadczeniem na urzędowym formularzu (dostępnym w sekretariacie wydziału).

Osoba fizyczna, która nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie tego sądu, może złożyć wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce swego zamieszkania. Sąd przesyła niezwłocznie ten wniosek właściwemu sądowi.

Jeżeli wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej ma być zamieszczony w akcie notarialnym, zwolnienie od kosztów sądowych może nastąpić wyłącznie przed sporządzeniem tego aktu notarialnego. (nie stosuje się, jeżeli obowiązek poniesienia kosztów sądowych powstał po wydaniu orzeczenia, w postępowaniu wieczystoksięgowym).

Wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej powinien być złożony w terminie 3 miesięcy od doręczenia postanowienia o zwolnieniu od kosztów sądowych, pod rygorem upadku zwolnienia.

Akty prawne:

 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie odpisów ksiąg wieczystych i zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej wydawanych przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątkowym, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych.

Pozostałe informacje dotyczące opłat sądowych, w szczególności dotyczące ksiąg wieczystych znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Anita Zynek
Dokument z dnia: 18.11.2008
Dokument oglądany razy: 38 672
Opublikował: Magdalena Lewandowska-Born
Publikacja dnia: 14.04.2022
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry