Strona główna / DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Sąd Rejonowy w Rybniku

Sąd Rejonowy w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Sądu Rejonowego w Rybniku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

 • zamieszczone dokumenty w formie skanów i brak ich odpowiedników w formie dostępnej lub brak odwzorowania treści w stronie internetowej,
 • treści niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności,
 • dodane obrazki w formie zdjęć, plakatów czy innych form graficznych, które nie posiadają opisów dodatkowych,
 • wykresy, zwizualizowane struktury, np. organizacyjne, które nie posiadają opisów dodatkowych,
 • tabele niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności.

Wyłączenia

 • multimedia nadawane na żywo,
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych opublikowane przed dniem 23 września 2018 r., oprócz tych, których zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu,
 • linki do dokumentów w postaci plików pdf, doc, xls, których nie wytworzył Sąd, w tym interaktywna mapa dojazdu do Sądu,
 • treści będące w posiadaniu Sądu, które nie zostały przez Sąd lub na jego rzecz wytworzone lub przez Sąd nabyte, albo, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Sąd nie jest uprawniony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Koordynator ds. dostępności: Małgorzata Cichowska, malgorzata.cichowska@katowice.sa.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 504 150 124.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś elementu. Można także żądać udostępnienia informacji o formach alternatywnych, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę takiej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Sąd Rejonowy w Rybniku, Plac Kopernika 2, 44-200 Rybnik – główna siedziba Sądu

Budynek posiada dwa wejścia: główne, przeznaczone dla stron, do którego wchodzi się przez dziedziniec sądu oraz tylne wejście – przeznaczone dla pracowników sądu.  Budynek posiada również 4 wejścia boczne-ewakuacyjne, z dostępem do platform schodowych przystosowanych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Platformy obsługiwane są przez pracowników ochrony sądu i umożliwiają one niepełnosprawnym dostęp do głównego holu w budynku. W skrzydle południowym na parterze budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych. Toaleta wyposażona jest w przewijak dla niemowląt oraz dzieci w wieku do 4 lat. Budynek sądu nie posiada windy. Przy wejściu bocznym-zewnętrznym od ul. Hallera znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przy wszystkich wejściach do sądu znajdują się dzwonki, za pomocą których można skontaktować się z ochroną obiektu. Ochrona obiektu wyposażona jest w matę ewakuacyjną. 

Do wejścia głównego prowadzą schody. W głównym holu znajduje się punkt kontrolny obsługiwany przez pracowników ochrony. Kontrola polega na przejściu przez bramkę do wykrywania metali lub na przeszukaniu przy pomocny ręcznego wykrywacza metali.

W pobliżu punktu kontroli znajduje się Biuro Obsługi Interesantów, którego pracownicy udzielają wszelkich informacji odnośnie toczących się spraw. BOI wyposażony jest w przenośną pętlę indukcyjną dla osób słabosłyszących. Z pętli indukcyjnej można korzystać również na salach rozpraw oraz w pozostałych budynkach należących do sądu. 

Obok BOI znajduje się czytelnia, która wyposażona jest w lupę dla osób słabowidzących. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Sąd Rejonowy w Rybniku - V Wydział Pracy i VI Wydział Gospodarczy – ul. Rynek 13, 44-200 Rybnik

Budynek posiada wejście główne od strony rynku, do którego prowadzą schody oraz wejście tylne przeznaczone wyłączenie dla pracowników sądu.

Budynek jest dwupiętrowy, obecnie nie posiada windy. Na wyposażeniu budynku jest schodołaz, który pozwala na bezpieczne transportowanie niepełnosprawnych po schodach. Urządzenie jest obsługiwane przez pracowników ochrony.

Punkt kontrolny znajduje się bezpośrednio przy głównym wejściu. Pracownik ochrony udzieli wszelkich informacji odnośnie umiejscowienia pomieszczeń oraz biur. Ochrona budynku wyposażona jest w matę ewakuacyjną. 

Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Toaleta wyposażona jest w przewijak dla niemowląt oraz dzieci w wieku do 4 lat. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Sąd Rejonowy w Rybniku VII Wydział Ksiąg Wieczystych – ul. Zamkowa 3, 44-200 Rybnik

Budynek posiada dwa wejścia: główne przeznaczone dla stron oraz boczne od strony ul. Rynkowej przeznaczone dla pracowników oraz osób niepełnosprawnych.

W budynku znajduje się winda.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na drugim piętrze.

Punkt kontrolny znajduje się bezpośrednio przy głównym wejściu. Pracownik ochrony udzieli wszelkich informacji odnośnie umiejscowienia pomieszczeń, biur. Ochrona budynku wyposażona jest w matę ewakuacyjną. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Paweł Biegisz
Dokument z dnia: 16.02.2021
Dokument oglądany razy: 3 534
Opublikował: Paweł Biegisz
Publikacja dnia: 27.04.2022
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry