Przebieg i efekty kontroli


Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych w 2013 roku

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych w 2015 roku

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych w 2016 roku

I.
W oparciu o art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016, poz. 1764), informuję, iż w roku 2011 i 2012, na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 1995r. w sprawie kontroli przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywających w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej ( Dz.U. z dnia 9 marca 1995r. Nr 23, poz. 128) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprawowania kontroli legalności skierowania i przebywania w stacjonarnych zakładach leczniczych i domach pomocy społecznej osób, na które został nałożony obowiązek leczenia odwykowego oraz warunków, w jakich te osoby przebywają, przeprowadzono kontrolę następujących placówek znajdujących się na obszarze działania Sądu Rejonowego w Rybniku:
Kontrolę przeprowadzili sędziowie wyznaczeni przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach:

1. Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim – Sędzia Sądu Rejonowego Piotr Bober,
2. Żeński Oddział Odwykowy w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku – Sędzia Sądu Rejonowego Katarzyna Rybczyńska,
3. Dom Pomocy Społecznej w Lyskach – Sędzia Sądu Rejonowego Ewa Majwald-Lasota,
4. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku – Sędzia Sądu Rejonowego Katarzyna Rybczyńska,
5. Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach – Sędzia Sądu Rejonowego Grażyna Kursa,
6. Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku – Sędzia Sądu Rejonowego Ewa Majwald-Lasota,
7. Dom Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim – Sędzia Sądu Rejonowego Piotr Bober.

W toku kontroli wyżej wymienionych placówek nie stwierdzono istotnych uchybień i nieprawidłowości. Realizacja wykonania zaleceń pokontrolnych zostanie sprawdzona podczas następnej kontroli. Protokoły kontrolne mogą zostać udostępnione do wglądu w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Rybniku przy Placu Kopernika2, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. 32 43 93 103.

II.
Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji, do końca stycznia 2012r. przeprowadzono kontrolę Kancelarii Komorników Sądowych przy Sądzie Rejonowym w Rybniku, obejmującą ich działalność w 2010 roku. Kontrolę przeprowadzili sędziowie wyznaczeni przez Prezesa Sądu Rejonowego w Rybniku:

1. Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Magdaleny Rożenek – Sędzia Sądu Rejonowego Ewa Buczek – Fidyka,
2. Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Tomasza Wiśniewskiego – Sędzia Sądu Rejonowego w Rybniku Łucja Gruszczyńska – Czapla,
3. Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Czesława Lachowicza – Sędzia Sądu Rejonowego Piotr Suchecki,
4. Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Arkadiusza Chmielowskiego – Sądzie Sądu Rejonowego Krystyna Magnuszewska,
5. Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Roberta Porady – Sędzia Sądu Rejonowego Michał Kleeberg,
6. Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Zbigniewa Zawadzkiego – Sędzia Sądu Rejonowego w Rybniku Aleksandra Klimasara .


Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji w roku 2011, w wyżej wymienionych kancelariach, została także przeprowadzona kontrola pod względem prawidłowości prowadzenia rachunkowości, czyli prowadzenia i zamknięcia ksiąg rachunkowych, rozliczeń finansowych kancelarii, w tym prawidłowości pobierania opłat egzekucyjnych, prawidłowości prowadzenia kwitariusza, terminowości przekazywania środków pieniężnych uczestnikom postępowań egzekucyjnych. Kontrolę została przeprowadzona przez Główną księgową Sądu Rejonowego w Rybniku Joannę Machę.
W toku kontroli wyżej wymienionych placówek nie stwierdzono istotnych uchybień i nieprawidłowości. Realizacja wykonania zaleceń pokontrolnych zostanie sprawdzona podczas następnej kontroli. Protokoły kontrolne mogą zostać udostępnione do wglądu w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Rybniku przy Placu Kopernika2, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. 32 43 93 103.

Prezes Sądu Rejonowego w Rybniku
Krzysztof Fojcik

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Bożena Sobik
Dokument z dnia: 12.08.2011
Dokument oglądany razy: 13 827
Opublikował: Anita Zynek
Publikacja dnia: 10.10.2017
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry